Artikelen

De inmiddels 6 weken durende "intelligente lockdown” heeft als doel verspreiding van het corona-virus te beteugelen. Voor verhuurders, huurders, financiers en gemeenten ligt echter een nieuw virus op de loer: dat van de leegstand. In deze bijdrage een verkenning van het virus en mogelijke vaccins.

Aan het begin van de "intelligente lockdown” kwamen diverse grote huurders van winkelruimtes al snel in het nieuws. Zij kondigden aan een korting op de huur te willen toepassen of betalingstermijnen op te rekken. Kleinere huurders kwamen minder prominent in het nieuws. Intussen zullen veel ondernemers zorgen hebben over het kunnen betalen van de huur. Dat geldt zeker de ondernemers die op last van de overheid hun zaak gesloten moeten houden. Verhuurders
zullen in sommige gevallen best mee willen werken aan een tijdelijke huurkorting maar hebben het vastgoed veelal (deels) gefinancierd en kunnen door het missen van huurinkomsten hun eigen verplichtingen niet nakomen. Het leegstandvirus kan dan snel de kop opsteken als huurders de handdoek in de ring moeten gooien. Gevolg is dat winkelstraten worden gedomineerd door aanplakbiljetten met daarachter gapende, stoffige winkelruimtes.

Het virus is ook nog eens besmettelijk: gebieden verliezen aantrekkelijkheid en nog gevestigde ondernemers merken dat aan minder traffic langs en omzetverlies in hun winkel. Ook zij moeten stoppen. Financiers en vastgoedeigenaren lijden forse verliezen, markthuurprijzen raken in een vrije val en gemeentes zien hun voorheen zo aantrekkelijke winkelparadepaardje veranderen in een spookkasteel. Ik zie een aantal mogelijke oplossingen het leegstandvirus vroegtijdig in de kiem te smoren.Intensief overleg –desgewenst op 1,5 meter afstand- is het sleutelwoord.

Verlaging van de huur

Het verlagen van de huur kan een goed vaccin tegen het leegstandvirus zijn. Ook indien verhuurder eigen financiële verplichtingen heeft kan er ruimte zijn voor huurverlaging. Dat is te danken aan de lage rente en de financieringsbereidheid van financiële instellingen gedurende de afgelopen jaren. Veelal hebben banken niet tot 100% van de marktwaarde gefinancierd en hanteren zij strikte aflossingseisen. Ik laat in de volgende berekening zien hoe de huidige lage rente en de verhouding financiering versus marktwaarde (de Loan To Value) mogelijkheden kan geven voor een huurverlaging. Ik ga uit van vastgoed met een markthuur (voor de coronacrisis) van € 100k per jaar. De contracthuur is gemakshalve gelijk aan de markthuur. Ik ga uit van een bancaire financiering van € 600k (50% tot 60% van de marktwaarde). De looptijd is 20 jaar met een lineaire aflossing.

Zoals te zien is kunnen bij 25% huurkorting alle verplichtingen voldaan worden. Uiteraard staat en valt dit plaatje met een positieve grondhouding van de verhuurder én diens eigen financiële remweg. Indien de verhuurder de huur nodig heeft voor levensonderhoud zijn de mogelijkheden beperkter. Is de bancaire financiering daarentegen lager dan zijn de mogelijkheden ruimer door een lagere rentelast. Om de pijn te verzachten voor de verhuurder kunnen afspraken gemaakt worden over verlenging van de looptijd van het huurcontract, het inhalen van de korting, het stellen van zekerheden etc.

“Intelligente lockdown” van de aflossing

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat als de financier van de verhuurder bereid zou zijn de aflossing geheel op te schorten er maar liefst ruimte is een huurkorting te verlenen van 61%. Het risico voor de banken op langere termijn door het uitstellen van aflossing is dat de economische levensduur van vastgoed en de daarmee samenhangende vermindering van de marktwaarde ervoor kan zorgen dat de openstaande vordering te dicht in buurt komt van de marktwaarde komt. Dat is ook voor de verhuurder een ongewenst scenario. Er dreigt dan het risico dat panden "onder water” komen te staan. Voor de korte termijn kan uitstel
van aflossing daarentegen een middel zijn om banken, verhuurders, huurders en gemeentes te behoeden voor het leegstandvirus. Verder is het omzetten van lineair aflossingen in annuïtaire aflossingen een middel om de liquiditeitsdruk bij de verhuurder te verlichten. In bovenstaand voorbeeld zijn de
financieringsverplichtingen € 54k op jaarbasis. Met een annuïtaire lening dalen deze met bijna € 10k per jaar. De lening is dan nog steeds na 20 jaar terugbetaald.

Herzien bestemming

Voor sommige winkelgebieden komt het corona-virus als de genadeklap. Deze gebieden werden al gekenmerkt door veel leegstand en dalende markthuren. Bovengenoemde oplossingen kunnen kortstondig de pijn verzachten en leegstand voorkomen. Op de langere termijn is het risico echter groot dat deze winkelgebieden het niet redden. Gemeenten zouden zich actiever op moeten stellen bestemmingen te verruimen of te wijzigen. Niet ieder winkelpand leent zich bouwkundig voor transformatie. Het zou niet zo mogen zijn dat leegstand en verpaupering verkozen worden boven herbestemming en transformatie.

Jan-Simon Huijser

Recent publiceerde de NVM gewoontegetrouw de uitkomsten van haar jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken op de commerciële vastgoed markt.

Door de economische groei, de lage rente en vooral het ondernemersvertrouwen zijn de cijfers over 2019 over het algemeen positief.

De kantorenmarkt in Nederland liet een zelfde beeld zien als 2018, totaal werd bijna 1,3 miljoen m² kantoor verhuurd of verkocht. Wij maken een kritische kanttekening bij het feit dat met name de publieke sector daarvoor verantwoordelijk was. Het bank- en verzekeringswezen, de dienstverlening en de IT sector namen minder m² op. Is dit houdbaar vragen wij ons af.  Zorgelijk is dat er in Gelderland minder transacties hebben plaatsgevonden. In Arnhem was dat ook het geval. De opname daar moest komen van kantoorgebruikers met een ruimte behoefte van 200 tot 700 m². Gelukkig een segment waar DK Makelaars goed is vertegenwoordigd.

Duidelijker ging het beter met de winkelruimte in Gelderland, met name in het centrum van Arnhem. Dit was overigens het beeld in heel Nederland. Laten we hopen dat dit een signaal is dat ook offline winkelen een toekomst heeft.

Voor de bedrijfsruimte in Nederland geldt dat er een stijging te zien is van 8%. Toch nam het aanbod -door nieuwbouw- toe. Ook hier blijft Gelderland achter, ondanks dat er meer transacties zijn gedaan.        

Het NVM rapport maakt melding van een bijzondere transactie in Bemmel, waar de Tegelgroep 20.000 m² gaat huren. DK Makelaars verkocht de bouwgrond daarvoor, namens de Gemeente, aan Goodman. Anders ook dan het landelijke beeld daalde het aanbod bedrijfsruimte in onze provincie. De prijzen gingen licht omhoog.

DK Makelaars herkent zich in het beeld dat er met name verkooptransacties worden gedaan op deze deelmarkt. Wij zien ook aan het begin 2020 een blijvende vraag naar bedrijfsruimte, in het bijzonder bedrijfsruimte voorzien van buitenterrein.

Het NVM rapport heeft alle cijfers duidelijk in beeld gebracht. Zeker nu wij te maken hebben met de Coronacrisis kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar de cijfers helpen wel een feitelijk beeld te vormen van de stand van zaken in Nederland en Gelderland  voor wat betreft commercieel vastgoed. 

Heeft u interesse in het rapport? Bel ons of stuur een email. Wij overhandigen het graag.

Edwin de Kruyff volgde als één van de eerste de cursus tot meester. Hij ontving van NRVT een certificaat voor drie jaar en de opleidingsactiviteiten kan hij meenemen in de permanente educatie. NRVT vraagt hem naar zijn ervaringen. 

Edwin de Kruyff, 54 jaar, is mededirecteur van DK Makelaars en DK Taxaties in Arnhem. Hij is actief in commercieel vastgoed, zijnde winkels, kantoren, bedrijfspanden, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast taxeert hij met zijn kantoor verhuurde woningen en woningcomplexen.

De Kruyff: “Ik volgde de cursus tot meester omdat ik het belangrijk vind om mijn kennis over te dragen en jonge mensen een kans te geven om dit mooie vak uit te oefenen. Door de veranderde opleidingsstructuur moeten nieuwe taxateurs twee jaar lang praktijkervaring opdoen, alvorens zij hun beroep kunnen uitoefenen. Dat kan alleen als er mensen uit de praktijk bereid zijn deze nieuwe taxateurs te begeleiden.

‘Ik vind het belangrijk om jonge mensen een kans te geven’

Onderwijskundige aanpak
De cursus tot meester heb ik als goed ervaren. Hoewel ik net als mijn mede-cursisten op voorhand dacht dat het veel over de inhoud en de regelgeving zou gaan, was de cursus juist opgezet om je als meester handvatten te geven in de opleiding van je ‘gezel’. Het formuleren van leerdoelen, het begeleiden en coachen en het geven van feedback stonden centraal. De nadruk lag voornamelijk op de onderwijskundige aanpak. 

‘Ik stak het meest op van het formuleren van de leerdoelen’

Leerdoelen
Ik stak het meest op van het formuleren van de leerdoelen. Juist het stap voor stap werken en tussentijds reflecteren. Wij hebben als praktijkmensen de neiging om veel stappen logisch te vinden, maar een gezel zal die stappen wel eerst moeten leren begrijpen.

Bereid om nieuwe taxateurs te begeleiden
Ik begeleid op dit moment één taxateur binnen ons eigen kantoor, maar ik sta er voor open om ook anderen te begeleiden. Gezellen zijn bij mij in goede handen. Los van de praktijkervaring en vakkennis die ik heb opgedaan, kan ik het geduld opbrengen om een opleidingstraject met een gezel in te gaan. De gezel doet ervaring op met het opstellen van een taxatierapport en leert hoe hij tot een onderbouwde waardering komt. Naast een gezonde dosis leergierigheid is nauwkeurigheid en gedisciplineerd werken absoluut een vereiste. Ook moet de gezel zich altijd blijven verdiepen in de markt en niet blind varen op data. Dat geef ik mijn gezellen dan ook mee.”


Lees hier meer informatie over het opleidingstraject tot Register-Taxateur.

Dit interview werd gepubliceerd door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

Slim, succesvol en duurzaam ondernemen begint in een E-Unit op Rijnpark Arnhem. Op een top locatie waar innovatie op het gebied van bouwen en groene energievoorzieningen samen komen. Als ondernemer kun je niet achterblijven in een wereld van vooruitgang.

Het E-Unit park heeft een totaal oppervlak van 11.880 m2 verdeeld over 41 E-Units. De realisatie zal plaats vinden in drie fasen. E-UNIT is het eerste energie ++++ project in Nederland. De komende 10 jaar vaste prijzen voor uw energieverbruik en 100% groene energie zonder CO2-uitstoot.

Verkoop gestart!
In oktober verwachten we de eerste e-units turnkey op te leveren. Mocht u interesse hebben dan maken wij graag een afspraak voor een bezichtiging en kunnen we u alles vertellen over dit duurzame project.

Voor meer informatie: 026-3638494.

Hans-Robert van der Doe en Edwin de Kruyff van DK Makelaars en DK Taxaties zien in de regio Arnhem-Nijmegen volop kansen voor hoogwaardige bedrijfsruimte in het segment tussen de 350 en 750 m2.

Interview PROPERTYNL MAGAZINE | NR. 4 - 26 APRIL 2019 179


Vastgoedadviseur Hans-Robert van der Doe en taxateur Edwin de Kruyff richtten in 2002 DK Makelaars op. DK Makelaars is volledig gespecialiseerd in commercieel vastgoed. 'Onze focus ligt op het midden en kleinbedrijf, maar we adviseren ook landelijke en internationale partijen.'

Bouwgrond belangrijk thema

DK Makelaars is betrokken bij een groot gedeelte van de bouwlocaties in deze regio en adviseert daarbij zowel gemeenten als ontwikkelaars. 'Zo hebben we onlangs voor de gemeente Lingewaard een grondpositie verkocht van circa 30.000 m2 voor de bouw van een logistiek complex. Momenteel is het uitgeven van bouwgrond een belangrijk thema in deze regio. Gemeenten en andere partijen doen hun best nog voor eind 2020 grondposities te verkopen, omdat ze anders het risico lopen dat deze gronden worden her- of terug bestemd naar bijvoorbeeld agrarische grond.
Binnen de regio is DK Taxaties actief op het gebied van taxaties en andere waarderingsvraagstukken, zoals bij een herontwikkeling. Zo was het kantoor onlangs betrokken bij de waardering van een aantal transformaties van kantoren naar woningen. Ook Van der Doe en De Kruyff merken de grote belangstelling van particuliere beleggers voor de woningmarkt.
‘Vele woningen en appartementen zijn het afgelopen jaar getaxeerd met als uitgangspunt deze te verhuren en als belegging aan te houden.'

Kansen voor kantoren in het centrum van Arnhem.

Van der Doe zegt dat DK Makelaars zich de komende periode meer gaat profileren op de kantorenmarkt. Hij ziet vooral kansen voor kantoor in het centrum van Arnhem.

Begin 2022 zal het gebouw Podium 26 van ABC Plantontwikkeling uittorenen boven het Stationsplein. In deze twee torens is behalve voor wonen, winkels en horeca ruimte voor kantoren. Er is echter meer capaciteit nodig om de markt te bedienen, zegt Van der Doe.

Dat ook bovenregionale bewegingen mogelijk zijn, wordt geïllustreerd door de recente beslissing van Pondera Consult, specialist in duurzame energieoplossingen, dat de kantoren in Zeist, Arnhem en Hengelo (OV) samenvoegt in Arnhem. Vanaf 1 oktober wordt Pondera Consult huurder van het kantoorgebouw Le Maire aan de Amsterdamseweg 13. Pondera Consult gaat langjarig 1250 m2 huren op de tweede verdieping. DK Makelaars adviseerde de verhuurder Cito.

De Kruyff voegt eraan toe dat hij ook kansen ziet in Nijmegen: daar is de differentiatie tussen verouderde en moderne duurzame kantoren nóg groter dan in Arnhem.

Meer verkooptransacties

Het valt Van der Doe en De Kryff op dat in hun praktijk het aandeel van verkooptransacties sterk is gegroeid. Door de economische crisis waren niet alleen en banken terughoudend, maar ook veel ondernemers waren afwachtend met investeringen in nieuwe huisvesting. Nu het economisch beter gaat en banken weer open staan voor eigenaar/ gebruikers maken ook veel ondernemers een inhaalslag. Hierbij heeft vooral het midden en kleinbedrijf nog altijd een voorkeur voor eigen bezit.

Wat achterblijft, zijn de investeringen van ontwikkelaars/beleggers. Van der Doe ziet kansen voor nieuwe bedrijfspanden tussen de 350 en 750 m2.  ‘Mede door de beperkte financieringsmogelijkheden voor deze partijen komen projecten om op risico te bouwen nauwelijks van de grond. Wel zullen gebruikers moeten gaan wennen aan hogere huurprijzen per m2. Door de huidige eisen aan energiezuinigheid en de gestegen bouwkosten kun je niet verwachten dat de huurprijs ongewijzigd blijft. Gelukkig zien we dit al bij de eerste projecten.'

E-Unit ParkMeer

Een van de initiatieven die wel op risico wordt gebouwd en waarbij DK Makelaars is betrokken is het E-Unit Park Arnhem. Op bedrijventerrein Rijnpark in Arnhem verrijst een bedrijfsverzamelgebouw met 44 bedrijfsunits in verschillende oppervlaktes. De oplevering staat gepland voor september 2019. Het complex zal niet alleen energieneutraal zijn, maar levert ook nog energie op. De Kruyff: 'Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is voor hoogwaardige bedrijfsruimte.'


Vanaf vandaag gebruikt DK Taxaties het KATE Business taxatieplatform voor alle taxaties.

Edwin de Kruyff, directeur: “Met het platform van KATE is DK Taxaties klaar voor alle digitale ontwikkelingen binnen de taxatiemarkt.”

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met het KATE Business taxatieplatform!


Over Kate Innovation

KATE Innovations is in 2016 opgericht door Rutger Janssen, Erik Schlooz en Roderik Gerritsma uit frustratie over het inefficiënte waarderingsproces van commercieel vastgoed. Als het gaat om de aanpassing aan de digitale wereld van vandaag, blijft de commerciële vastgoedsector achter. De verstoring van deze sector vraagt ​​om innovatieve veranderingen. Het antwoord op het probleem is KATE Innovations. KATE ontwikkelt software die het hele waarderingsproces van A tot Z organiseert. Op deze manier kunnen vastgoedbedrijven hun gegevens structureren, hun workflow optimaliseren en nieuwe en toekomstbestendige bedrijfsmodellen ontwikkelen. Daarnaast biedt KATE IT-oplossingen die de samenwerking tussen adviseurs, banken en vastgoedeigenaren binnen het ecosysteem van de vastgoedsector verbeteren.

https://www.youtube.com/watch?v=0xPVxm2LVlA#action=share

Indufil, specialist in industriële filters, heeft haar huurovereenkomst aan de Hydrograaf 25-27 in Duiven langjarig verlengd. De nieuwe huurovereenkomst betreft de huur van circa 1.500 m² kantoorruimte en circa 1.000 m² bedrijfsruimte. DK Makelaars adviseerde de verhuurder, een particuliere belegger. Cushman & Wakefield adviseerde Indufil bij deze transactie. Het bedrijfsruimte complex is in 1996 gebouwd en ligt op bedrijventerrein Nieuwgraaf dichtbij de op- en afritten van de A12. Indufil is specialist in het ontwerpen, produceren en verkopen van industriële filters voor de olie-, gas- en energiemarkt zowel nationaal als internationaal.  

Jumper, leverancier van diervoeding en dierbenodigdheden, heeft recentelijk op IJsseloord II het logistiekcomplex met kantoorruimte gekocht. Het al jaren in Arnhem gevestigde Jumper was al enige tijd op zoek naar nieuwe huisvesting om haar groei te faciliteren. Medio oktober 2019 zal Jumper de nieuwe vestiging betrekken wanneer de huidige gebruiker Bunzl vertrekt naar haar, op een steenworpafstand gelegen, nieuwbouwlocatie op IJsseloord II. Jumper is dé supermarkt onder de dierenspeciaalzaken met meer dan 65 winkel door heel Nederland. Jumper onderscheid zich door hun grote winkels, het ruime assortiment, de lage prijzen en door de aanwezige vakkennis. DK Makelaars mocht in deze transactie optreden namens de eigenaar van het complex, Gelpa Onroerend Goed B.V.

Pondera Consult, specialist in duurzame energieoplossingen, voegt haar kantoren in Zeist, Arnhem en Hengelo (OV) samen in Arnhem.

Over Pondera Consult

Pondera Consult is de specialist op het gebied van duurzame energie. Zij richten zich op het creëren van een optimaal evenwicht tussen duurzame energiebehoeften, milieueffecten en maatschappelijke acceptatie.

Kantoorgebouw Le Maire

Vanaf 1 oktober wordt Pondera Consult “medebewoner” van het kantoorgebouw Le Maire aan de Amsterdamseweg 13. Pondera Consult gaat langjarig ca. 1.250 m² huren op de tweede verdieping. De moderne en lichte kantoorruimte past bij het snelgroeiende Pondera Consult. Uiteraard was de vestiging praktisch op het perron en Arnhem Centraal een must.

Reactie Cito

In het pand is ook eigenaar Cito gevestigd. Cito is blij met de nieuwe bewoners. Volgens Hans-Robert van der Doe van DK Makelaars Arnhem is Le Maire zeer geschikt voor meerdere gebruikers en met de komst van Pondera Consult wordt het gebouw er nóg leuker op.            

Ondernemers wisselen kennis en ervaring uit over het verduurzamen van hun bedrijf. Dus ga op bedrijfsbezoek óf zet jouw bedrijf in de spotlight!

Wat hield de Duurzame Bedrijvenroute ook al weer in?

De Duurzame Bedrijvenroute geeft ondernemers de kans om van mede-ondernemers te leren hoe zij duurzaamheid aanpakken door middel van een serie bedrijfsbezoeken. Op vrijdag 16 november aanstaande openen Arnhemse bedrijven hun deuren om zo kennis en ervaring uit te wisselen over het verduurzamen van hun bedrijf. Dit is dé gelegenheid voor ondernemers om inzicht te krijgen in wat moet en mogelijk is als het gaat om verduurzamen.

Maak kans op een gratis adviesgesprek!

Deelnemers maken kans op een gratis adviesgesprek door de adviseurs van Stimular. Zij kunnen u van uitstekend advies voorzien over het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijf.

Waarom deelnemen?

Duurzaamheid biedt naast milieuwinst ook economische voordelen, zo benadrukt wethouder Economische Zaken Jan van Dellen in het onderstaande filmpje. Hij roept alle Arnhemse ondernemers op om aan het initiatief deel te nemen. Aanmelden      

Binnenstad op 10 oktober in teken van duurzaamheid

Woensdag 10 oktober is de landelijke Dag van de Duurzaamheid en ondernemers in de Arnhemse binnenstad doen daar actief aan mee. De dag is een initiatief van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Zeven winkeliers en zeven horecabedrijven in de 7straatjes in Arnhem laten zich van hun duurzaamste kant zien en hebben voor bezoekers een leuke aanbieding. Om 18.00 uur organiseert Platform Binnenstad Arnhem een symposium in Showroom Arnhem (CASA) in het teken van duurzaamheid. Hierin wordt aandacht besteed aan de Arnhemse binnenstad distributie en aan de energiescan voor bedrijven en panden.  

Energiescan

Vanaf 2019 gaat de overheid daadwerkelijk bedrijven en organisaties controleren of er voldoende maatregelen worden genomen op gebied van verduurzaming. Daarop vooruitlopend én om de ondernemers een handje te helpen heeft PBA samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland vijftig energiescans beschikbaar kunnen stellen voor ondernemers tegen een percentage van 25% van de werkelijke kosten. Deze scans leveren bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor groene energie, energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. De eigenaren van de STAAT BAR/Keuken en RESET in de Arnhemse binnenstad zijn voorgegaan en kwamen tot verrassende ontdekkingen om bijvoorbeeld flink op energie te besparen.

Binnenstadsdistributie

Ondernemers en bewoners in de binnenstad zien graag, dat het aantal vervoersbewegingen verminderen en dat er goede alternatieven komen voor bijvoorbeeld vrachtverkeer in de binnenstad voor de bevoorrading van winkels. Samen met Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem zoeken zij naar mogelijkheden op gebied van distributiehubs, centrale ondergrondse afvalcontainers enzovoort. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het project, geschiedenis en uitvoering start Hogeschool Arnhem Nijmegen in oktober een onderzoek naar binnenstadsdistributie. Begin 2019 zijn de eerste resultaten beschikbaar. Intussen gaat Platform Binnenstad Arnhem verder aan de slag met een living lab met de groene rijders, om zo nieuwe vormen van binnenstaddistributie uit te proberen.

DK Makelaars - De gastvrije binnenstad ArnhemDriejarig programma op ludieke wijze afgetrapt

ARNHEM - Platform Binnenstad Arnhem organiseert op zaterdag 29 september de aftrap van ‘De gastvrije binnenstad’. De zes samenwerkende organisaties in het platform gaan, samen met de ondernemers, inwoners, gemeente en Regionaal Bureau voor Toerisme aan de slag met een driejarig programma om de gastvrijheid op straat én binnen de bedrijven te vergroten. De ‘kick-off’ is om 8.00 uur op het Stadhuis. Acteurs van Theatershow PIMP zorgenvoor een ludieke act waarin ‘gastvrijheid’ natuurlijk centraal staat. 

Een gastvrije binnenstad trekt meer bezoekers

Gastvrije binnensteden trekken meer bezoekers aan, zorgen dat mensen er vaker naar toe gaan en dat ze meer besteden. Door de positieve indruk die mensen krijgen van een (binnen)stad, worden gasten én bewoners op hun beurt ambassadeurs van de stad en zullen anderen stimuleren om deze stad te bezoeken of zelfs om er te gaan wonen. De Arnhemse binnenstad was vorig jaar finalist van de landelijke ‘Beste Binnenstad’-verkiezing, verdiende afgelopen voorjaar het predicaat ‘Excellente Evenementenstad’ en werd door Shopkaart beoordeeld in de top-3 van ‘Populairste winkelgebied van Nederland’. De binnenstadpartners willen nu ook dat Arnhem zich op gebied van gastvrijheid onderscheid.

Panel geeft Arnhem een 7

Afgelopen zomer hebben bewoners in het Arnhemse digipanel een mening gegeven over ‘gastvrijheid’ in de Arnhemse binnenstad, om zo een nulmeting te krijgen. Zij gaven de binnenstad een 7 en voelen zich over het algemeen welkom in de binnenstad, de horeca, de winkels en de culturele instellingen van Arnhem. Ook de diversiteit van winkels en horeca scoren goed en het groen in de stad wordt gewaardeerd. De bewegwijzering voor het autoverkeer kan echter beter en ook de hygiëne en parkeervoorzieningen zijn beneden verwachting. “Dat zijn blijkbaar thema’s waarmee wij aan de slag moeten, willen wij van die 7 een 8 of hoger maken’,  zegt Karin Jellema van Platform Binnenstad Arnhem. “De beleving, het gevoel van trots op je stad en het uitstralen van vriendelijkheid richting bezoekers verdienen ook best wat aandacht en daar gaan we onder andere mee aan de slag”, zegt Karin.

Verkiezing ‘Meest gastvrije straat of plein’

Belangrijk onderdeel in het programma is de verkiezing ‘Meest gastvrije straat of plein’. Ondernemers, inwoners en organisaties van één straat of plein worden uitgedaagd om zo duidelijk en overtuigend mogelijk te beschrijven waarom hun winkelstraat of plein de titel ‘Meest gastvrije straat of plein’ verdient. Quotes, foto’s, video’s, publicaties etc. kunnen worden aangedragen, zodat de jury zich een goed oordeel kan vormen en het publiek massaal op de straat of plein stemt. “We hebben een deskundige jury samengesteld, van mensen die kennis hebben van zaken en uit praktijk weten welke rol ‘gastvrijheid’ speelt in het gedrag en beleving van bezoekers en inwoners in een stad”, vertelt Karin. “In de komende maanden worden de inzendingen beoordeeld, mysteryguests ingezet en genomineerden geselecteerd. Over een jaar is de finale en weten we welke straat of plein de titel verdient”. De verkiezing wordt ondersteund door de Rabobank, Promosign, DK Makelaars, Nederland Schoon en Peeze koffie.

Platform Binnenstad Arnhem

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een samenwerking van Ondernemers Kontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811 en het Regionaal Bureau voor Toerisme. Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen werken we continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.